Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Malma Logistik AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt via hel eller delägda bolag bedriva logistikverksamhet, uthyrning av fordon, köpa och sälja bolag, handla med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma;

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två protokolljusterare.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) Om dispositioner beträffande bolagets vins eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 10 Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Kålsängsgränd 10 D

753 10 Uppsala